SysMon 8.04

SysMon 8.04

Kapish LTD. – Shareware –
SysMon is a system monitor. It is designed to collect a range of events via plugins and process them. The plugins are: Debug output - collects any message sent by OutputDebugString Windows System Events - enables real time view of all system events IIS hits - enables real time view of all IIS hits log4j - accepts incoming connections from log4j loggers The event processors are: File-System log - The events are persisted in the host file-system Scripting - each event may be filtered/altered via javascript/vbscript Additional plugins and processors are being developped. SysMon is a client server application. The server is a Win32 service. The client is a viewer that is also a native Win32 application. The clients communicate to the server through TCP/IP so remote access is supported. SysMon is currently on Beta so it is currently free to use.

Tổng quan

SysMon là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Kapish LTD..

Phiên bản mới nhất của SysMon là 8.04, phát hành vào ngày 21/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/07/2008.

SysMon đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

SysMon Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho SysMon!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Kapish LTD.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản